Oferta 
Porady 
Galeria 
Pomorskie Centrum Kominkowe
Zobacz więcej na www.kominki1.plStowarzyszenie Konsumentów Libertas

Nawigacja  Interior / Porady

Wymagania dotycz?ce bezpiecze?stwa i monta?u wk?adu z p?aszczem wodnym

Wk?ad kominkowy z p?aszczem wodnym zgodnie z PN-EN 13229:200 jest urz?dzeniem grzewczym , który mo?e spe?nia? funkcj? tradycyjnego kot?a centralnego ogrzewania opalanego drewnem jako g?ówne lub wspomagaj?ce ?ród?o ciep?a w obiektach u?ytkowych.

W celu unikni?cia niebezpiecze?stwa po?aru, zatrucia, wybuchu czy innych zdarze? zagra?aj?cym zdrowiu i ?yciu u?ytkowników, wk?ady kominkowe z p?aszczem wodnym powinny by? instalowane przez wykwalifikowanych specjalistów zgodnie z odpowiednimi przepisami sztuki budowlanej z zachowaniem wszystkich norm oraz zaleceniami technicznymi podanymi w niniejszej instrukcji, dotycz?cej instalacji, obs?ugi i konserwacji .

OBOWI?ZUJ?CE AKTY PRAWNE NA TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ:
Prawo budowlane tj. Dziennik Ustaw Nr 75 z 2002 poz. 690 z pó?niejszymi zmianami w tym § 132:

„Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkni?tym wk?adem kominkowym mog? by? instalowane wy??cznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:
1) o kubaturze wynikaj?cej ze wska?nika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej ni? 30 m3,
2) spe?niaj?cych wymagania dotycz?ce wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9,
3) posiadaj?cych przewody kominowe okre?lone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,
4) w których mo?liwy jest dop?yw powietrza do paleniska kominka w ilo?ci:
a) co najmniej 10m3/h na 1kW nominalne mocy cieplne kominka – dla kominków o obudowie zamkni?tej,
b) zapewniaj?cej nie mniejsz? pr?dko?? przep?ywu powietrza w otworze komory spalania ni? 0,2 m/s – dla kominków o obudowie otwartej”

Norma PN-EN 13229:2002: „ Wk?ady grzewcze wraz z kominkami otwartymi na paliwa sta?e. Wymagania i badania”

Norma PN-EN 13240:2002: „ Ogrzewacze pomieszcze? na paliwa sta?e. Wymagania i badania”

Norma PN-91/B-02413: „ Ogrzewnictwo i ciep?ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa? wodnych systemu otwartego. Wymagania”

Wk?ady kominkowe z p?aszczem wodnym TARNAVA powinny by? instalowane zgodnie PN i niniejsz? instrukcj? spe?niaj?ce nast?puj?ce warunki:

* Wk?ady nale?y montowa? przestrzegaj?c przepisów prawa budowlanego oraz przepisów ochrony prze­ciwpo?arowej, jak równie? norm przedmiotowych i instrukcji monta?u.
* Przed monta?em wk?adu nale?y upewni? si?, ?e pod?oga w miejscu jego usytuowania posiada odpowied­ni? do ci??aru wk?adu wytrzyma?o?? termiczn? i mechaniczn?.
* Pod?o?e na którym stoi wk?ad powinno by? wykonane z materia?ów niepalnych (ceg?a szamotowa, ognio­odporne p?yty ceramiczne). Zaleca si? usadowienie wk?adu na specjalnych stojakach stalowych.
* Monta? wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym powinien by? wykonany przez wykwalifikowanego instalatora.
* Wk?ad kominkowy musi by? pod??czony do indywidualnego szybu kominowego o ci?gu 10±2 Pa.
* Przydatno?? przewodu kominowego do pod??czenia wk?adu powinna by? potwierdzona przez upraw­nionego mistrza kominiarskiego. Opinia kominiarska powinna zawiera? informacj? o warto?ci podci?nie­nia w przewodzie kominowym, do którego pod??czony b?dzie wk?ad.
* Wymuszony system wentylacji w pomieszczeniu, w którym zamontowany jest wk?ad kominkowy z p?aszczem wodnym sta?opalnym do ci?g?ego palenia, wymaga zapewnienia dop?ywu powietrza z zewn?trz.
* Wk?ady kominkowe ustawia si? w odpowiednich odleg?o?ciach w celu zapewnienia ochrony przeciwpo?a­rowej, minimum 1 m od materia?ów palnych, lub 0,5 m od palnych elementów konstrukcji budynku zabez­pieczonych przed zapaleniem odpowiednimi materia?ami izolacyjnymi.
* Ze wzgl?du na zachowanie bezpiecze?stwa po?arowego, nie nale?y ustawia? przedmiotów w odleg?o?ci mniejszej ni? 1,5 m od szyby pracuj?cego wk?adu kominkowego.
* Przed wk?adem kominkowym nale?y zachowa? minimaln? stref? bezpiecze?stwa o wymiarach 0,75x0,75m, wykonan? z materia?ów niepalnych (p?ytki ceramiczne, terakota, blacha...) zabezpieczaj?c? pod?o?e przed ewentualnym ?arem wypadaj?cym z wk?adu w trakcie normalnej eksploatacji.
* Wk?ad kominkowy z p?aszczem wodnym jest opalany drewnem (paliwo sta?e) w zwi?zku z czym przy pod??czaniu w instalacj? C.O. i/lub ciep?ej wody u?ytkowej nale?y bezwzgl?dnie pami?ta? i? takie wk?ady mog? pracowa? w uk?adzie otwartym .
* Stosowa? odpowiednie przekroje rur instalacyjnych, zw?aszcza rur bezpiecze?stwa przy instalowaniu naczynia wzbiorczego otwartego na wysoko?ci nie mniejszej jak 3 m .
* Maksymalne ci?nienie do prób szczelno?ci po??cze? hydraulicznych wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym nie mo?e przekroczy? 0,2MPa wykonywane wod?.
* Otwieranie drzwiczek oraz regulacj? dop?ywu powietrza do paleniska w trakcie eksploatacji nale?y wyko­nywa? wy??cznie w r?kawicach ochronnych lub za pomoc? „zimnego klucza” b?d?cego w wyposa?eniu kominka.


W innych rozdzia?ach instrukcji s? podane szczegó?owe informacje dotycz?ce instalowania wk?adów kominkowych z p?aszczem wodnym i zalecamy bezwzgl?dnie stosowanie si? do wszystkich wymogów zawartych w obowi?zuj?cych przepisach, co do instalacji i eksploatacji wk?adów kominkowych.

Przed instalacj? i obs?uga wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym zalecamy Pa?stwu uwa?ne zapoznanie si? z tekstem niniejszej instrukcji instalacji, obs?ugi i konserwacji w celu osi?gni?cia jak najwi?kszego po?ytku oraz d?ugotrwa?ego zadowolenia z eksploatacji wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym naszej firmy.

Za skutki nie przestrzegania zalece? zawartych w niniejszej instrukcji odpowiedzialno?? ponosi u?ytkownik.Zabrania si? pod rygorem utraty gwarancji:


* U?ywania innych rodzajów paliwa ni? zalecone w instrukcji (szczególnie w?gla i jego pochodnych, odpa­dów stolarskich, odpadów pochodzenia organicznego i syntetycznego).
* Dokonywania zmian konstrukcyjnych we wk?adzie kominkowym i jego obudowie.
* Dokonywania adaptacji wk?adu kominkowego do innych rodzajów paliw.
* Opalania drewnem mokrym i zamro?onym.
* Dokonywanie prób szczelno?ci po??cze? hydraulicznych za pomoc? powietrza spr??onego oraz przekraczanie max ci?nienia bada? szczelno?ci 0.2MPa
Niedozwolone jest:

* U?ywanie do rozpalania ?atwopalnych cieczy i innych podpa?ek p?ynnych.
* Sk?adowanie paliwa bezpo?rednio przed wk?adem kominkowym.
* Suszenie na wk?adzie i jego obudowie jakichkolwiek materia?ów, w tym odzie?y.
* Palenie we wk?adzie przy otwartych drzwiczkach paleniska.
* Dok?adanie polan których d?ugo?? jest wi?ksza od wymiarów gabarytowych komory spalania.
* Palenie we wk?adzie przy otwartej szufladzie popielnika.
* W razie konieczno?ci pozostawienia pracuj?cego wk?adu bez nadzoru upewni? si?, ?e drzwiczki s? szczelnie zamkni?te a przepustnice dop?ywu powietrza otwarte.

 
 
• Dzia?anie kominka i obieg ciep?ego powietrza
• Wymuszony obieg ciep?ego powietrza - schemat
• Monta?
• Instrukcja obs?ugi paleniska ?eliwnego
• Wymagania dotycz?ce bezpiecze?stwa i monta?u wk?adu z p?aszczem wodnym
• Budowa i funkcjonowanie wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym
• Schemat zabudowy wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym
• Przewód kominowy do wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym
• Eksploatacja wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym
• Przyk?ady instalacji wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym

Aurtoryzowany przedstawiciel      INTERIOR Adam Kuczwalski  ul. Gdańska 4  84-240 Reda   tel/fax: (0 58) 678 83 22